Klikkaa ja lue uusin kerholehtemme!
Tervetuloa SPAUK ry kotisivuille Yhdistysesittelymme Lue kerholehteämme Yhdistyksemme historia Galleriamme Turva-automme esittely Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja Linkit
 
Rallikilpailujen turvallisuustyötä vuodesta 1986 lähtien!

Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Highslide JS
 
Perustamisestaan lähtien yhdeksi toimintatavoitteeksi asetettiin autourheilun turvallisuus ja sen kehittäminen. Päämärän toteuttamiseksi valittiin poliisihenkilöstön oma tietotaito liikenne- ja siihen liittyvissä turvallisuusasioissa sekä tietenkin turva-auto, jolla varsinainen turvallisuustyö hoidettaisiin. Aktiivikilpailijoiden lisäksi turva-autotoiminta on tarjonnut mielekkään ja vaativan harrastuksen yli kolmasosalle muusta jäsenistöstä.

Yli kahdenkymmen vuoden ajan työtä on tehty talkoohengessä, jäsenistön palkattomalla työllä ja omalla vapaa-ajalla. Vuosittain Spauk on turva-autollaan ollut mukana noin 40 eri rallissa sekä useissa messu-, nuoriso-, pr- ja koululaistapahtumissa. Spauk ry:n ja Autourheilun Kansallisen Keskusliiton (AKK) kesken on voimassa yhteistyösopimus rallien turvaamistyöstä. Sen mukaisesti Spaukin turva-auto toimii järjestäjien apuna toteuttamassa entistä turvallisempia, Suomessa järjestettäviä MM-, EM-, SM- sekä F-Cupin osakilpailuja sekä muita kansallisia rallitapahtumia. Näissä ralleissa auton miehistö toimii kilpailun johdon alaisuudessa ja kiinnittää eritoten huomiota yleisön sijoittumiseen, etumerkkien ja niistä vastaavien järjestysmiesten paikallaoloon sekä turva-alueisiin ja antaa ohjeita ja tietoja yleisölle kilpailun kulusta...

Muu toiminta

Spauk ry:n jäsenistössä on useita aktiivisti rallia harrastavia jäseniä. Tuon tuosta, ympäri vuoden voi eri rallien tulosluettelosta poimia spaukkilaisen kilvanajajan nimen. Belgiassa vuosittain ajettava Kansainvälinen Poliisiralli on yksi kilpailullisesti suurimmista haasteista, onhan spaukkilaiset olleet siellä mukana suurimmalla yksittäisellä kerhojoukkueella jo usean vuoden ajan mainiolla menestyksellä. Spauk on myös ollut mukana synnyttämässä, kehittämässä ja järjestämässä Suomessa ajettuja poliisiralleja, joten työsarkaa on riittänyt koko satapäiselle jäsenkunnalle.

Säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SUOMEN POLIISIEN AUTOURHEILUKERHO – AUTO SPORT CLUB POLICE FINLAND RY ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on:
1 Valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja sekä työskennellä autoilun ja liikenneturvallisuuden kehittämiseksi;
2 edistää jäsentensä liikenteellistä ja moottoriteknistä tietoa ja ajotaitoa sekä
3 pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin moottorijärjestöihin ja liikenneviranomaisiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii alaa koskevaa kirjallisuutta ja opetusmateriaalia, järjestää tutustumismatkoja jäsenilleen, valistus- ja kurssitoimintaa, liikenne- ja autourheilukilpailuja sekä julkaisee jäsenlehteä.

Tarvittaessa voi yhdistys perustaa rekisteröimättömiä alajaoksia ja harrastuspiirejä, joiden säännöt yhdistys hyväksyy.Yhdistys voi nimiinsä saavuttaa oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

Toimintaansa varten yhdistys hankkii varoja jäsenmaksutulojen lisäksi järjestäen asianmukaisilla luvilla huvitilaisuuksia, arpajaisia, rahankeräyksiä ja vastaanottaa lahjoituksia. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys ei osallistu politiikkaan eikä ammattiyhdistystoimintaan eikä myöskään osallistu julkiseen keskusteluun näistä asioista.

3 § JÄSENYYS

Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Jäseneksi voidaan hyväksyä:

1 Varsinaisiksi jäseniksi kaikki poliisihallinnon palveluksessa olevat ja näistä toimista eläkkeelle siirtyneet henkilöt, joiden virkasuhde täyttää seuraavat edellytykset:
- toimi on päätoimi
- toimenhaltija on poliisimies tai päällystöasemassa olevan poliisimiehen alainen
- tehtävät käsittävät pääasiallisesti poliistyötä tai siihen rinnastettavaa tehtävää taikka muutoin edustaa poliisia.

2 Vapaajäsenyyden saa toimestaan eläkkeelle siirtynyt varsinainen jäsen, oltuaan jäsenenä vähintään kymmenen (10) vuotta.

3 Yhdistyksen johtokunta voi kutsua asiantuntijajäseneksi autourheiluasioiden tuntijan tai muun yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavasti auttaneen henkilön, jolla kuitenkaan ei ole kokouksissa äänioikeutta.

4 Yhdistyksen varsinainenkokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

5 Saavutettuja jäsenoikeuksia ei saa loukata ilman jäsenen omaa suostumusta.

6 Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 Jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja niihin perustuvia päätöksiä tai on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, voidaan erottaa yhdistyksestä.

8 Jäsen, joka on vahingoittanut tai yrittänyt vahingoittaa yhdistystä tai sen arvovaltaa taikka toiminut sen päämääriä vastaan, voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätös on johtokunnan annettava kirjallisesti tiedoksi asianomaiselle, jolla on oikeus ennen päätöksen tekoa tulla kuulluksi

9 Eroavan tai erotetun jäsenen on luovutettava jäsenkorttinsa sekä yhdistyksen jäsenmerkit takaisin yhdistykselle lunastusta vastaan itse maksamastaan hinnasta.

10 Jos yhdistyksen jäsen tarvitsee apua liikenteestä johtuvissa asioissa, pyrittäköön antamaan hänelle sitä tukea mikä on yhdistyksen mahdollisuuksien rajoissa, mikäli johtokunta katsoo sen yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseksi ja tarpeelliseksi.

4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Liittymis- ja jäsenmaksut sekä niiden maksutapa määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistykselle suoritettuja maksuja ei suoriteta takaisin. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokouksta Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous lokakuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintää kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenistölle postitetuilla kirjeillä, tai sähköpostitse.

Yhdistyksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Muista asioista kuin kokouskutsussa mainituista ei kokouksessa saa tehdä jäsenistöä velvoittavia päätöksiä.

Jäsenten yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoittama asia on ensin kirjallisesti jätettävä yhdistyksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että se ehditään sisällyttää kokouskutsuun.

6 § PÄÄTÖKSET

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen sillä jäsenmäärällä, joka sääntöjen mukaisen kokouskutsun nojalla on tullut kokoukseen. Päätöstä tehtäessä on läsnä olevalla kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä sekä kullakin jäsenmaksun suorittaneella varsinaisella jäsenellä ja vapaajäsenellä yksi ääni.

7 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen esityslista
5 esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvolsille
6 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen esityslista
5 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6 valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet, joiden toimikausi alkaa aina seuraavan kalenterivuoden alusta 1.1.
7 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava asiitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8 § JOHTOKUNTA

Yhdistyksen johtokunnan muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä neljä (4) muuta varsinaista jäsentä. Samalla valitaan kolme (3) varajäsentä. Puheenjohtaja, johtokunnan varsinainen jäsen ja varajäsen voidaan valita uudelleen.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle kahden (2) johtokunnan jäsenen sitä pyytäessä ja se on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.

Asiantuntijajäsen voi johtokunnan kutsusta olla läsnä kokouksessa mutta ilman äänioikeutta.

9 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtäviin kuuluu:

1 Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä ottaa muut tarpeelliset virkailijat ja määrätä heidän tehtävänsä ja menoarvion puitteissa heidän palkkionsa;
2 valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan
3 edustaa yhdistystä kolmatta miestä ja yksityistä jäsentä vastaan
4 kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja muut tilaisuudet
5 valmistaa ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
6 panna toimeen yhdistyksen päätökset
7 hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, jossa toimessa johtokunnan tulee pitää huolta, että niistä pidetään kirjaa ja tilinpäätös tehdään
8 pitää luetteloa jäsenistä
9 ratkaista jäsenten ottamista ja erottamista koskevat asiat
10 laatia kevätkokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä
11 jättää hyvissä ajoin ennen kevätkokousta tilintarkastajille yhdistyksen tilit, jotka päätetään joulukuun 31. päivänä sekä tositteet, arvopaperit ja muut tilintarkastuksessa tavittavat paperit.

10 § TILIVUOSI JA TILIEN TARKASTUS

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja niiden tulee olla valmiina tammikuun 20. päivään mennessä. Johtokunnan ilmoitettua tilinpäätöksen olevan valmiina, tulee tilintarkasta- jien tarkastaa yhdistyksen tilit sekä niihin liittyvät laskut ja tositteet, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus.

Tilintarkastajien lausunto ja ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä on jätettävä johtokunnalle kaksi (2) päivää ennen kevätkokousta.

11 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin kanssa tai se tai ne toimihenkilöt, joille johtokunta antaa nimenkirjoitusoikeuden.

12 § SÄÄNTÖMUUTOKSET

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan yhdistyksen kokouksen päätös. Kokouksien välin tulee olla vähintään 30 päivää. Molemmissa kokouksissa on sääntöjen muutosta kannatettava vähintään enemmistöllä, mikä on kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan yhdistyksen kokouksen päätös mitkä kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin näiden sääntöjen 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kokouksien väliaika tulee olla vähintään yksi ()1) kuukausi. Molemmissa näissä yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen purkamista kannatettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Siinä tapauksessa, että yhdistys purkaantuu tai laukkautetaan, on sen varat luovutettava Poliisiopintojen edistämissäätiölle tai käytettävä liikennevalistustyöhön tavalla, josta tarkem- min päättää yhdistyksen purkamiskokous.

14 § YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

15 § NÄMÄ SÄÄNNÖT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN NE ON YHDISTYSREKISTERIIN MERKITTY

Yhdistys on perustettu 21.12.1986 ja alkuperäiset säännöt hyväksytty yhdistysrekisterissä 16.02.1988 ja sääntömuutos pykälien 5 ja 7 osalta on rekisteröity ja hyväksytty 25.08.1997. Yhdistysnumero on 148 487.

PERUSTAJAJÄSENET
- Ahteensuu, Heikki
- Lagus, Eero
- Moisio, Kauko
- Montonen, Jouko
- Rantala, Ari
- Rautiainen, Jussi